матем.

Провідні фахівці освітнього центру “Майстер Клас” допоможуть абітурієнтам ліквідувати прогалини  та систематизувати знання з математики, отриманів школі. Заняття з кваліфікованими репетиторами з математики у Харкові освітнього центру “Майстер Клас” — це можливість своєчасного попередження помилок при виконанні комплексних тестів, а також всебічної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022  з математики у Харкові згідно з державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

В результаті підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2021-2022 у Харкові учні матимуть можливість удосконалити такі предметні навички:

1) виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати задачі на пропорції та наближені обчислення,;

2) знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних;

3) будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxнi властивості;

4)  розв’язувати лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні рівняння, нepiвності та їх системи,

5) розв’язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;

6) знаходити довжини, величини кyтiв, площі, об’єми геометричних фiгур таких як  призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда; тіл і поверхонь обертання та їх елементів (циліндр, конус, зрізаний конус, куля, сфера)

7) розв’язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;

8) обчислювати та аналізувати розмах вибірки, моду, медіану, середнє значення;

9) аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах;

10) знаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками, виконувати дії з векторами,  знаходити скалярний добуток векторів;

11) застосовувати координати і вектори до розв’язування стереометричних задач та задач практичного зміcтy.

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2022 з математики — це гарантоване підвищення власного рівня знань учня, опрацювання складних для розуміння предметних тем. Система підготовки, практично опрацьована репетиторами освітнього центру “Майстер Клас”, дозволяє учневі своєчасно здійснити  моніторинг власних знань з усіх предметів та захистити себе від несподіваних переживань при виконанні тестів ЗНО 2022.

мате.Безперечно, тільки якісна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики є запорукою успішного вступу до обраного Вами вищого навчального закладу.

Довіряйте підготовку до ЗНО 2022 з математики у Харкові тільки висококваліфікованим  викладачам, які мають значний досвід у цій сфері.

Ми завжди раді Вам!